กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

 

 

 เอกสารทางวิชาการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 

 ชุดนิทรรศการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 

 Powerpoint การลงพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร
เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
"โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่"

 

 เอกสารทางวิชาการ (ลงพื้นที่ ณ 2 กพ 57)

 

 กรณีนักโทษประหารชีวิตที่เครือข่าย ADPAN เรียกร้องว่าอาจจะเกิดการตัดสินผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม โดย AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND pdf

 

 บทความ“รณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล” pdf 

 

 บทสรุปฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิต 55 ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น pdf  

 

 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร “แนวทางความเป็นไปได้ของการยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล” pdf  

 

 สถิตินักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต pdf  

 

 

 

 

บทความเรื่อง การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย: กระแสสากลกับกระแสภายในประเทศ โดย นัทธี จิตสว่าง