กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 - 2561
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557)

 

manualresize1

การติดตามรายงานผล
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
ปี 2560 - 2561
ระบบสารสนเทศ
http://nhrp.rlpd.go.th
คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบ
ทำเนียบผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ 

         cover

รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลสัมฤทธฺ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)

manualresize1\

คู่มือการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) 
ไปสู่การปฏิบัติ 

moj

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชน

ของกระทรวงยุติธรรม"

moi

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนของกระทรวงมหาดไทย"

m-society

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชน

ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์"

labor

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนของกระทรวงแรงงาน"

moe

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนของกระทรวงศึกษาธิการ"

mojhrplan57 61

      แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
       กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2557 - 2561)

1cover edit

    รายงานสรุปผลการจัดอบรมหลักสูตร 
"การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ         ในระดับจังหวัด" ในพื้นที่ ๙ ภาค

รายงานสรุปผลการประชุม
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 (2557-2561)บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์
เพื่อวางทิศทาง
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3

บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3


สรุปสาระสำคัญของการนำเสนอ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3
 

การพัฒนา
ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดทำ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3


สรุปผลการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถฯ
ในการขับเคลื่อน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สรุปผลการดำเนินการวิพากษ์
และการจัดทำร่างแผนสิทธิมนุษยชน
ฉบับที่ 3

9plan3

บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

(ปี พ.ศ. 2557 - 2561) ของประเทศไทย 

10plan3

The Summary of Thailand's

3rd National Human Rights Plan

(2014 - 2018)

 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ฉบับที่ 3  

 สาร พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 และ

คำกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง แผนฯ ฉบับที่ ๓

โดย นายวิษณุ เครืองาม

ดาวน์โหลด   

bkkplan60 61

 ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 -2561

 

 


เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

Powerpoint ความรู้ ทิศทางและการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ชุดความรู้สิทธิมนุษยชน และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ท่านจะช่วยขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อย่างไร...?

ทำเนียบวิทยากรตัวคูณแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ( WORD ) ( PDF )
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมคำอธิบาย ( WORD ) ( PDF )
คำอธิบายกลยุทธ์วาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน 

      ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ และแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ( PDF )

หนังสือกระทรวงยุติธรรมนำเสนอแผนฯ ฉบับที่ ๓ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

บรรยายแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3 เมย 62