กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ

บทสรุปผู้บริหาร วาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) วาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทยภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๒๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ช่วงครึ่งแผน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

ตัวอย่างการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒