Print
Hits: 176

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

คำสั่ง คกก.ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

(ร่าง) สรุปผลการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

แบบรับรองรายงานการประชุม