กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

pic16

 

854551 3

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

 

 

 

การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ.2552-2554

 

 

มตืคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 ตุลาคม 2552 

 

 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มีนาคม 2552

 

 

การโอนงานเกี่ยวกับแผนแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เห็นชอบแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551