กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR)
ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษา English

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW) 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC) 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination- CERD)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

 

รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

Concluding observation of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...