กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

boss2020

 

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์

เว็บไซต์

1.

นายเรืองศักดิ์  สุวารี

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

0 2141 2705

0 2141 2707


www.rlpd.go.th

www.facebook.com/RLPD.PR

www.facebook.com/RLPD.PR.FANPAGE

2.

นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

0 2141 2703

0 2141 2706

3.

นางทัศนีย์  เปาอินทร์

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

0 2141 2704
0 2141 2708

วิสัยทัศน์"สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม"
Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์  สายด่วน  1111 กด 77