กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

6 64

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์

เว็บไซต์

1.

นายเรืองศักดิ์  สุวารี

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

   02 141 2705

www.rlpd.go.th

www.facebook.com/RLPD.PR

www.facebook.com/RLPD.PR.FANPAGE

2.

นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร

รองอธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ

02 141 2706

3.

พันตำรวจตรี ยุทธนา  แพรดำ

 รองอธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ

 

วิสัยทัศน์"สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม"
Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์  สายด่วน  1111 กด 77