Print
Hits: 15007

 

 IMG6303

 

ชื่อ   นางสาว เอมอร เสียงใหญ่

ตำแหน่ง  รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ชื่อ-นามสลุก : นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สังกัด : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
     
ประวัติการศึกษา    
ปริญญาโท : สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
    มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลเหรีญทอง พ.ศ.2541
ประกาศนียบัตรชั้นสูง : หลักสูตรเสริมสร้างสังคอมสันติสุข (4ส) สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2555
    นักบริหารระดับสูง: ผู้นำทีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 78 สำนักงาน ก.พ. พ.ศ.2556
    หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.2)
    วิทยาลัยการตำรวจ พ.ศ.2558
    หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10
    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2560
     
ประสบการณ์การรับราชการ    
ปี 2561 - ปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปี 2558 - 2561 : ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปี 2556 - 2558 : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปี 2555 - 2556 : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปี 2553 - 2555 : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปี 2549 - 2553 : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปี 2548 - 2549 : หัวหน้ากลุ่มฝ้ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
    กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปี 2547 - 2548 : หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
    สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
ปี 2536 - 2547 : นักสังคมสงเคราะห์ 5 - หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (7ว) กรมราชทัณฑ์