กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

 นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประวัติการศึกษา

-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

๑.      นิติกร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๒.      นักวิชาการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

๓.      ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๔.      ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๕.      ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

เกียรติบัตร

๑.      ได้รรับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๔๙

๒.      ประกาศนียบัตรกระทรวงยุติธรรม เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ ๒