กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

IMG6302 

 

ชื่อ - นามสกุล :  นายเกิดโชค  เกษมวงศ์จิตร
ตำแหน่งปัจจุบัน :รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
การศึกษา :ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529
 ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 2542
 ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ โดยสันติวิธี รุ่นที่ ๗ สถาบันพระปกเกล้า 2554
 นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 2551
 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2559
  
ประสบการณ์การทำงาน :ปี 2561 -  ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 ปี2555 -  2561 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
 ปี 2553 - 2555 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
 ปี 2551 - 2553 เลขานุการกรมกรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ
 ปี 2550 - 2551 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 ปี 2546 - 2550 เลขานุการกรมกรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ
  
การศึกษา/ดูงาน : 
นักบริหารระดับสูง  :  ประเทศเดนมาร์ก
 ประเทศนอร์เวย์ 
 ประเทศสวีเดน
  
กระบวนการยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น
  
นักบริหารงาประชาสัมพันธ์ รุ่น 49ประเทศออสเตรีย
 ประเทศเยอรมนี 
 สาธารณรัฐเช็ก 
  
ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธีรุ่นที่ 7 

สาธารณรัฐเกาหลีใต้


  
ระบบสารสนเทศกองทุน Legal Aidประเทศอินโดนีเซีย