Print
Hits: 37728


ประวัติ

 S 26574896

นายเรืองศักดิ์ สุวารี

ตำแหน่ง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วันเดือนปีเกิด           27 ธันวาคม 2506

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2524 – 2527       ศิลปศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2541                 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2545                 ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสีคิ้ว

พ.ศ. 2546                 ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

พ.ศ. 2551                 ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก

พ.ศ. 2555                 ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง (เริ่มวันที่ 15 เมษายน 2555)

พ.ศ. 2558 – ต.ค. 2560 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ( เริ่มวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 )

ต.ค. 2560 – ก.ย. 2562  ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ( เริ่มวันที่ 12 ตุลาคม 2560 )

1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน   อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การฝึกอบรม

วัน เดือน ปี หลักสูตร / การประชุม หน่วยงาน
1 พ.ย. 2555 – 7 มิ.ย. 2556 การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 4 สำนักงานกิจการยุติธรรม
1 พ.ค. – 15 ส.ค. 2557 นักบริหารระดับสูง (นบส.) หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 80 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
25 ก.ย. 2558 – 26 ส.ค. 2559

ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ 20

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ต.ค. ๒๕๕๙ - ก.ย. ๒๕๖๐ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
มิ.ย. – ก.ค. 2562 หลักสูตรผู้บริหารสารสนเทศรุ่นที่ 11 สถาบันฝึกอบรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยข้อมูล

รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ. 2549 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2549

พ.ศ. 2550 ผู้บริหารที่มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ประจำปี 2550

eeeeeeeeeee