กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 BigBoss1 1

 

ชื่อ-สกุล  :  นางสาว ปิติกาญจน์ สิทธิเดช

 

ตำแหน่งปัจจุบัน  : อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1 ตุลาคม 2559)

 

เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2501 

 

การศึกษา :       ระดับปริญญาตรี

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                     ระดับปริญญาโท

Master of International Human Rights Law, Lund University, Sweden

การศึกษาระดับ อื่น ๆ ที่สำคัญ

Diploma in The Advance International Programme Human Rights, Lund University, Sweden

 

 

ประวัติการอบรม

 

1. หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๑๓” สำนักงานงานศาลยุติธรรม

 

2. หลักสูตร “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่นที่ ๓ สถาบันพระปกเกล้า

 

3. หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง” (บยส.) รุ่นที่ 6

 

4. หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์” รุ่นที่ ๔๘ สำนักงาน ก.พ.

 

5. หลักสูตร “พัฒนานักบริหารระดับสูง : นักบริหารส่วนราชการ” (นบส. 2 รุ่นที่ 6) สำนักงาน ก.พ.

 

6. The Mid-Level Correctional Officials Seminar For Thailand ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยกระทรวงยุติธรรม               และได้รับการสนับสนุนทุนจาก JICA

 

7. Seminar on The United Nation Commission on Human Rights ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์จัดโดยสำนัก               ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และได้รับการสนับสนุนทุนจาก OHCHR

 

8. The 9th Asian Post Graduate Course on Vitimology and Victim Assistance โดย The World                         Society of Victimology ณ Tokiwa University ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุนทุนจาก JICA

 

9. The 4th Course Human Right and Protection of Refugees ณ เมือง Sanremo
              ประเทศอิตาลี โดยได้รับทุนจากสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

10. หลักสูตร Ethnics, Governance and Anti-Corruption ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสำนกังาน ก.พ.                 และได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงาน ก.พ.

 

ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในอดีต

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

- รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

- ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
             กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม