กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

         ภาค 9

จังหวัด

สถานที่ตั้งและที่อยู่

พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ

โทรศัพท์

โทรสาร

74.สงขลา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

ชั้น 1 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง

อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4

074 307 240-1

074 307 241

75.สตูล

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่)

ชั้น 1 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน

อ.เมือง จ.สตูล 91000

นางปัณณพร ถนัดกิจ

074 723 032

074 723 167

76.ตรัง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง

อาคารพุทธคุณพาหุง ศาลากลางจังหวัด ถ.พระรามหก

ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

นางสายรุ้ง ศรีเพชร์

075 214 562

089-921 1367

075 214 773

77.พัทลุง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง

เลขที่ 25 ถ.ช่วยทุขราษฎร์

ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง

จ.พัทลุง 93000

นางสาวรานี ใบอาสัน

074 616 241

074 617 239

78.ปัตตานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

เลขที่ 49/7 ถ.กะลาพอ

ต.จะบังติกอ อ.เมือง

จ.ปัตตานี 94000

นายนาวาวี สะอุ

นายนิกามาล สุไลมาน

นางสาวกอมารีนา กาเซ็ง

073 334 031-2

เบอร์กรมฯ

0899245831

073 334 031-2

79.ยะลา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

อาคารศาลากลางจังหวัด

(หลังเก่า) ชั้น 1 ต.สะเตง

อ.เมือง จ.ยะลา 95000

นางสาวอัมสะ ยูโซะ

นายนาซอรี กะมะ

073 222 624

073 222 624

80.ยะลา

สาขาเบตง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

สาขาเบตง ต.เบตง อ.เบตง

จ.ยะลา 95110

นายมะซากี  กาเจ

073 235 004

073 235 004

81.นราธิวาส

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส เลขที่ 156

ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

นายมาหะมะอุเซ็ง หะยีเซ็ง

นายเตาว์เฟต แวอูเซ็ง

073 531 234-5

073 531 234

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560