กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                                                           ภาค 8

จังหวัด

สถานที่ตั้งและที่อยู่

พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ

โทรศัพท์

โทรสาร

66.นครศรีธรรมราช

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช เลขที่ 406

ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000

นางสาวนัทธ์วรี ย่องสวัสดิ์

075 344 633

075 356 139

67.กระบี่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่

ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000

นายจำรัก เซ็งแซ่

075 624 551-2

075 624 551-2

68.พังงา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา

เลขที่ 4/2 ถ.เจริญราษฎร์

ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

นางสาวพัชรีย์ ออละเอี่ยม

076 481 820

076 481 819

69.ภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 22/29-30 ถ.หลวงพ่อ

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

นายวีระพงศ์  ขาวขวงค์

076 215 850

076 215 975

076 215 850

70.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2
ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

นางสาวสุพัตรา  คำเอก

077 285 173

077 288 652

71.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 95/30 ม.5 ต.มะเร็ต
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

นายบูรฮานูดิง  นิเกาะ

077 418 544

077 418 544

72.ระนอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง

เลขที่ 349 ถ.เรืองราษฎร์

 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

นายกิตติพร  วรรณะ

077 825 445-6

077 825 445

73.ชุมพร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1
(ห้องศูนย์ดำรงธรรม) ถ.ไตรรัตน์
ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

นางสาวสุกัญญา เดชาฤทธิ์

 077 512 164(ยจ)

077630 944 (คลินิก)

077 630 944

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560