กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                                                        ภาค 7

จังหวัด

สถานที่ตั้งและที่อยู่

พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ

โทรศัพท์

โทรสาร

58.ราชบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

เลขที่ 206/1 ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

นางสมใจ เชาวดี

032 322 647

032 322 648

59.กาญจนบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  ชั้น 2 (หลังเก่า) ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

นางบวรลักษณ์ งิ้วงาม

034 510 342

034 510 341

60.สุพรรณบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 144/23-25 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  72000

นายอิสระพงษ์ บุญญา

035 524 126

035 524 127

61.นครปฐม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่ 898/10 ถ.เพชรเกษม
ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

นางสาววชิราภรณ์ วงศ์สถิตย์

034 213 169  ต่อ 102

034 213 165

62.สมุทรสาคร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 923/588 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

นางสาวนิตยา เกษตรสมบูรณ์

034 425 236

034 426 236

63.สมุทรสงคราม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1

เลขที่ 212 ม.3 ต.ลาดใหญ่

.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

นางสาวนพวรรณ เหล่าชูชัยสกุล

034 718 420 ต่อ 215

034 718 421

64.เพชรบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 680/53-54 หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

นางสาวภริษา  เตชะธรรมรัฐ

032 402 590

ต่อ 14

032 402 591

65.ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.สละชีพ
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

นางสาวพรชนก จันทร์คง032 601 326

032 601 258

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560