กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                                                      ภาค 6

จังหวัด

สถานที่ตั้งและที่อยู่

พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ

โทรศัพท์

โทรสาร

49.นครสวรรค์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/34 หมุ่ 5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

นางสาวเสาวณีย์ ทองน้อย

056 882 037

ต่อ 1-7

056 882 073(จนท กคส)

056 882 036

50.อุทัยธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 23 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

นางสาวอัจฉราภรณ์ ดอนทราย

056 571 336

056 513 805

51.กำแพงเพชร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

กำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชั้น 2 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

นางสาวสถาพร นนกันธา

055 713 940-1

055 713 940

52.ตาก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก

อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 อ.เมือง จ.ตาก 63000

นางสาวยุพิน สวนสี

055 517 391

055 516 996

53.ตาก

สาขาแม่สอด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก
สาขาแม่สอด เลขที่ 2 ถ.ราชทัณฑ์
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

นายธณกร ภัทรเสฏฐกุล

055 534 387

055 534 218

54.สุโขทัย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง

จ.สุโขทัย 64000

นายสุวิชา  เนียมนิล

055 613 483

055 613 484

55.พิษณุโลก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 89/1-2 หมู่ 12 ต.หัวรอ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

นางสาวรัตติกาล  จำรัสรักษ์

055 253 420
ต่อ 12

055 253 421

56.พิจิตร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร

บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

นางสาวชญาณ์นันท์  ชัยธิติพันธ์

056 615 743

056 615 708

57.เพชรบูรณ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 329/18อาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวจังหวัด ถ.สามัคคีชัย
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

นางรุ่งกานต์ เปาวนา

056 726 458-9

056 726 459

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560