กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                                                     ภาค 5

จังหวัด

สถานที่ตั้งและที่อยู่

พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ

โทรศัพท์

โทรสาร

39.เชียงใหม่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

เชียงใหม่ อาคารช้างเผือกเรสซิเด้นท์ 25/1 ซอย 2 ถ.ช้างเผือก

ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

50200

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3

053-112314

 

40.เชียงใหม่

(สาขาฝาง)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

เชียงใหม่ สาขาฝาง เลขที่2/8

ม.14 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

50110

นางสาวพรศิริ พันธ์เพ็ชร

053 382 148

053 382 162

41.ลำพูน

อาคารโครงการชัยเสรีเซ็นเตอร์
เลขที่ 240/4 หมู่ 2 ถ.ลำพูน-ดอยติ
ต.เวียงยอง

อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นางสาวมัทนา คำมงคล

053 525 510

053 525 510

42.ลำปาง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เลขที่ 502-506 ถ.ประสานไมตรี
ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

นายพนมศักดิ์ ทิพย์นวล

054 225 478

054 227 768

054 225 478

43.แพร่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่

อาคารฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัด

เลขที่ 20 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง

อ.เมือง จ.แพร่ 54000

นางกมลชนก นพอมรบดี

054 522 528

054 521 866

44.น่าน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน

เลขที่ 7/70 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง

อ.เมือง จ.น่าน 55000

นางสาวชนัญญ์ทิชา พรมมา

054 775 820

054 775 820

45.พะเยา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา

ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา56000

นางสาวจินตนา ปาลี

054 449 705

054 449 706

46.เชียงราย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

เชียงราย ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถ.แม่ฟ้าหลวง

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

นายวีรวิชญ์ ตุ้ยเต็มวงศ์

053 150 190

053 177 339

47.แม่ฮ่องสอน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เลขที่ 9/4 โครงการ

แม่ฮ่องสอนพลาซ่า ซ.5
ถ.ขุนลมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง

จ.แม่ฮ่องสอน 58000

นางสาวพัชรีรัตน์ จิรสถิตสิน

053 612 080

053 612 077

48.อุตรดิตถ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 8 ถ.ศรอัสนีย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง

จ.อุตรดิตถ์ 53000

นางปิยนุช มิ่งเมือง

055 830 832

055 830 833

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560