กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ที่ตั้งคลินิกยุติธรรม

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1.เชียงใหม่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

เชียงใหม่ อาคารช้างเผือกเรสซิเด้นท์ 25/1 ซอย 2 ถ.ช้างเผือก

ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

50200

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3 053-112314

2.เชียงใหม่

(สาขาฝาง)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

เชียงใหม่ สาขาฝาง เลขที่2/8

ม.14 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

50110

นายปกรณ์วีรชน 
วิมลชัยธนากร
053 382 148 053 382 162
3.ลำพูน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน

โครงการชัยเสรีเซ็นเตอร์ อาคารเลขที่ 240/4 หมู่ที่ 2 ถ.ลำพูน-ดอยติ

ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง

จังหวัดลำพูน 51000

นางสาวมัทนา คำมงคล

053 093 455 053 525 510

4.ลำปาง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เลขที่ 502-506 ถ.ประสานไมตรี 
ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

นายพนมศักดิ์ ทิพย์นวล

054 225 478

054 227 768

054 225 478

5.แพร่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่

อาคารฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัด

เลขที่ 20 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง

อ.เมือง จ.แพร่ 54000

นางกมลชนก นพอมรบดี

054 522 528

054 521 866
6.น่าน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน

เลขที่ 7/70 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง

อ.เมือง จ.น่าน 55000

นางสาวชนัญญ์ทิชา พรมมา

054 775 820 054 775 820
7.พะเยา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา

ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 2

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา56000

นางสาวจินตนา ปาลี

054 449 706 054 449 705
8.เชียงราย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 1

ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57100

นายวีรวิชญ์ ตุ้ยเต็มวงศ์

053 150 190 053 177 339
9.แม่ฮ่องสอน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เลขที่ 9/4

โครงการแม่ฮ่องสอนพลาซ่า ซ.5 
ถ.ขุนลมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง

จ.แม่ฮ่องสอน 58000

นางกมลฉัตร ล้านแปง

053 612 080 053 612 077
10.อุตรดิตถ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 8 ถ.ศรอัสนีย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง

จ.อุตรดิตถ์ 53000

นางปิยนุช มิ่งเมือง

055 830 832 055 830 833

   

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
11.นครสวรรค์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อาคารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/34 หมู่ 5 
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 60000

นางสาวเสาวณีย์ ทองน้อย

056 882 037

ต่อ 1-7

056 882 073(จนท กคส)

056 882 036
12.อุทัยธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 23 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ 
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

นางสาวอัจฉราภรณ์ ดอนทราย

056 571 336 056 513 805
13.กำแพงเพชร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

กำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชั้น 2 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

นางสาวชุติมา วิชระโภชน์

 

055 713 940-1 055 713 940
14.ตาก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก

อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 อ.เมือง จ.ตาก 63000

นางสาวยุพิน สวนสี

055 517 391 055 516 996

15.ตาก

สาขาแม่สอด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก 
สาขาแม่สอด เลขที่ 2 ถ.ราชทัณฑ์ 
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

นายธณกร ภัทรเสฏฐกุล

055 534 387 055 534 218
16.สุโขทัย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1(หลังเก่า)

ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง

จ.สุโขทัย 64000

นางสาวสุพัตรา คำเอก

055 613 483-4 055 613 484
17.พิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 89/1-2 หมู่ 12 ต.หัวรอ 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

นางสาวอรวรรณ ชิงจันทร์

055 253 420 
ต่อ 12
055 253 421
18.พิจิตร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร

บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

นายกฤษณะ คงคอน

 

056 615 743 056 615 708
19.เพชรบูรณ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 329/18 ถ.สามัคคีชัย 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

นางรุ่งกานต์ เปาวนา

056 726 458-9 056 726 459

ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561