กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

                   ภาค 4

จังหวัด

สถานที่ตั้งและที่อยู่

พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ

โทรศัพท์

โทรสาร

29.ขอนแก่น

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด

(หลังใหม่) ชั้น 5 ถ.ศูนย์ราชการ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

40000

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2

043 243 707

043 246 771

30.อุดรธานี              

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

อุดรราชธานี อาคารบูรณาการ

กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 75

ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000

นายธนกฤต  ปัญญาใส

042 249 144

042 249 345

31.เลย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 1

ม.1 ถ.จรัญศรี ต.กุดป่อง

อ.เมือง จ.เลย 42000

นางสาวธิดารัตน์ พะนิรัมย์

042 814 737

042 814 742

32.หนองคาย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

นางสาวจิรัชยา ขนันไทย

042 413 774

042 413 775

33.มหาสารคาม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 4

ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด

 อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

นายจิรายุส  สุดา

043 722 077

043 722 077

34.ร้อยเอ็ด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อาคารศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

นางสาวมุฑิตา แตงจันทึก

043 513 233

043 513 244

35.กาฬสินธุ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

กาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000

นายชุติเดช  เสน่ห์วงค์

043 816 403

043 816 404

36.สกลนคร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สกลนคร เลขที่ 1903 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร 47000

นายเดชา  ไชยคำมิ่ง042 712 037

042 713 400

37.นครพนม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

นครพนม เลขที่ 394 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครพนม 48000

นางสาวสุพรรณี ศรีสุพรรณ

042 511 823

042 511 832

38.มุกดาหาร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร กศน.จังหวัดมุกดาหาร ซ.ค่ายลูกเสือ ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

นางสาวตรีสุคนธ์ ลาภสาร

042 614 401

042 614 402

 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560