กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ที่ตั้งคลินิกยุติธรรม

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1.เชียงใหม่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

เชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

นางสาวกุลรัศมิ์  มูลแก้ว 
พี่แอร์ (พรก.)

08 5805 5655

น้องปาล์ม 092 521 7225
081-887 6577 น้องไก่
063-269 8048

053-112 314 ต่อ 13
คุณกุ้ง (การเงิน)
053 112 315

2.เชียงใหม่

(สาขาฝาง)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เลขที่2/8 ม.14 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

รอสรรหา

053 382 148
เรื่องเงินถาม พรก ได้เลย
053 382 162
3.ลำพูน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน

131/3 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

นางสาวมัทนา คำมงคล

08 4700 9517

053 093 455 053 525 510

4.ลำปาง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
(เดิม-โรงเรียนบ้านหัวฝาย) 401 หมู่ 4 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

นายพนมศักดิ์ ทิพย์นวล
(พี่เอส)

08 4700 3985

054 225 478

054 227 768
น้องมิ้น(การเงิน)
094-631 2526

054 225 478

5.แพร่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
ชั้น 1 เลขที่ 242  หมู่ที่ 10
ถนนช่อแฮ ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่
จ.แพร่ 54000

นางกมลชนก นพอมรบดี
(พี่แหม่ม)

09 1851 8743

054 522 528

054 521 866
6.น่าน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน

เลขที่ 7/70 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง

อ.เมือง จ.น่าน 55000

นางสาวชนัญญ์ทิชา พรมมา

08 9059 5210

054 775 820
คุณนันทวัน(การเงิน) 093-136 9791
054 775 820
7.พะเยา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 339 หมู่ที่1 บ้านห้วยเคียนเหนือ ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา56000

นางสาวจินตนา ปาลี (พี่จิน)

084-751 8473

054 449 705


น้องกิ๊ก(การเงิน)
054-482 390

054 449 706
8.เชียงราย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
632 ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 1

ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100

นางสาวอาทิตยา  การเก่ง (นุ่น)
088-253 5072

053 150 190

น้องกุ้ง การเงิน

053 177 339
9.แม่ฮ่องสอน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เลขที่ 9/4

โครงการแม่ฮ่องสอนพลาซ่า
ถ.ขุนลมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง

จ.แม่ฮ่องสอน 58000

นางสาวศุลีพร ประมวลนิเวศ(สปาย)
097-989 8277
084-751 4529(เบอร์กรม)
053 612 080
คุณเจน (การเงิน)
053 612 077
10.อุตรดิตถ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น2 เลขที่ 8 ถ.ศรอัสนีย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

นางปิยนุช มิ่งเมือง

084-7518367
084-2624414

055 830 833 กด 0
คุณกรรณิกา (การเงิน)
055 830 833
จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
10.นครสวรรค์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อาคารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/34 หมู่ 5
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

นางสาวเสาวณีย์ ทองน้อย
(พี่เจี๊ยบ)

08 1791 6761

056 882 037

ต่อ 1-7

056 882 073(จนท กคส)  056-882 037

056 882 036
12.อุทัยธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหสัดอุทัยธานี เลขที่ 297/1 หมู่ 3 ต.น้ำซึม
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
นางสาวอรพินท์  แสงแก้วนพาเก้า (ออ)
085-551 4299
056-571 336
นุ๊ก การเงิน
056 513 805
13.กำแพงเพชร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

กำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชั้น 2 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

นางสาวอรพินท์ แสงแก้วนพเก้า 055 713 940-1 055 713 940
14.ตาก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก

อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000

นางสาวยุพิน สวนสี

09 5642 2070

055 517 391
เรื่องเงินถามพรก ได้เลย
055 516 996

15.ตาก

สาขาแม่สอด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก
สาขาแม่สอด เลขที่ 2 ถ.ราชทัณฑ์
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

นายธณกร ภัทรเสฏฐกุล

08 7719 9878

055 534 387
น้องแจ๊ค การเงิน
055 534 218
16.สุโขทัย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1(หลังเก่า)

ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง

จ.สุโขทัย 64000

นางสาวสุภาวรรณ ชื่นนิรันดร์
086-2297978
084-751 8463(เบอร์กรม)
055 613 483-4
คุณปุย (การเงิน)
095-128 4536
055 613 484
17.พิษณุโลก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 5 ต.หัวรอ
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

นายวิวัฒน์  อุ่นญาติ(เขม)
087-544 3124
055 243 420
ต่อ 12
น้องแหวน การเงิน 066-092 2465
055 243 421
18.พิจิตร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร

บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

นายกฤษณะ  คงคอน (หนึ่ง)
084-144 1449
056 615 743
คุณตา (การเงิน)
056 615 708
19.เพชรบูรณ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์(หลังใหม่) ชั้น 1เลขที่ 999 หมู่ 5
ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000

นางรุ่งกานต์ เปาวนา

084-751 8304

056-729 748-9

056-720 688-9 (ฝ่ายการเงิน)
คุณณัฐชา หัวหน้าฝ่ายการเงิน
056 729 749

   

ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2563