กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ภาคใต้        
จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1. กระบี่ อาคารจำหน่วยผลิตภัณฑ์เรือนจำจังหวัดกระบี่ นายจำรัก เซ่งแซ่ 0-7562-4551 0-7562-4552
  เลขที่ 65/17 ถนนกระบี่-เขาทอง      
  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง      
  จังหวัดกระบี่ 81000      
2. ชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 ถนนไตรรัตน์ นางสาวสุกัญญา เดชาฤทธิ์ 0-7751-2164 0-7751-2165
  ตำบลนาชะจัง อำเภอเมือง      
  จังหวัดชุมพร 86000      
3. ตรัง อาคารพุทธคุณพาหุง ภายในบริเวณศาลากลาง นางสายรุ้ง ศรีเพชร์ 0-7521-4562 0-7521-4773
  จังหวัดตรัง ถนนพระรามหก ตำบลทับเที่ยง      
  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000      
4. นครศรีธรรมราช อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นางสาวนาตยา ย่องสวัสดิ์ 075-344633 0-7535-6139
  เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช      
  เลขที่ 585/2 ถนนราชดำเนิน      
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง      
  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000      
5. นราธิวาส สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส นายมาหะมะอุเซ็ง หะยีเซ็ง 0-7353-1234-5 0-7353-1234
  (อาคารพานิชย์) เลขที่ 156 ถนนสุริยะประดิษฐ์      
  ตำบลบางนาค อำเภอเมือง นางสาวฆอสน๊ะห์ สามะ    
  จังหวัดนราธิวาส 96000      
6. ปัตตานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี นายเตาว์เฟต แวอูเซ็ง 0-7333-4031 0-7333-4032
  50-52 ถนนสุวรรณมงคล ตำบลจะปังติกอ      
  อำภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000      
7. พังงา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา นางสาวรัชนู เทพมี 0-7641-3821 0-7641-1413 ,
  เลขที่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร์     0-7641-4075
  ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง      
  จังหวัดพังงา 82000      
8. พัทลุง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง นางสาวรานี ใบอาสัน 0-7461-6241 0-7461-7239
  เลขที่ 45/2 ถนนทุขราษฎร์      
  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง      
  จังหวัดพัทลุง 93000      
9. ภูเก็ต สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก นายวีรชัย ภู่สีเขียว 0-7621-5957 0-7621-5850
  และเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 38/14      
  ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ      
  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000      
         
         
จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
10. ยะลา อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา(หลังเก่า) นายรอซะ แอดะสง 073-222624 073-222624
  อำเภอเมือง นางสาวอัมสะ ยูโซะ    
  จังหวัดยะลา      
  95000      
11. ยะลา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง นางปารีด๊ะ สาเต๊าะ 086-4805654 086-4805655
สาขาเบตง ศาลาภิรมทัศน์ (ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง) นิติกร    
  ถนนคชฤทธิ์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง (จากกระทรวงยุติธรรม)    
  จังหวัดยะลา 95110 (เทศบาลเมืองเบตง)      
12. ระนอง เรือนจำจังหวัดระนอง นายมาโนชน์ จินาภิรมย์ . 0-7782-5446 0-7782-5445
  เลขที่ 349 ถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศน์      
  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000      
13. สงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นางสาวจิราพร จินเดหวา 0-7430-7240-1 0-7430-7241
  ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง      
  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000      
14. สตูล ศาลากลางจังหวัดสตูลหลังใหม่ ชั้น 1 นางปัณณพร ถนัดกิจ 0-7472-3032 0-7472-3167
  ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน      
  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000      
15. สุราษฎร์ธานี อาคารศาลากลางจังหวัดสุราญฎร์ธานี (หลังใหม่) นางอมรรัตน์ ศรีวิเชียร 0-7728-8652 0-7728-8652
  ชั้น 2 ห้อง 2/8 ถนนดอนนก อำเภอเมือง      
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000      
16. สุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกระทรวงแรงงาน นางสาวชลธิชา ชูทอง 0-7742-0037 077-420938
สาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย (บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย) เจ้าหน้าที่จ้างเหมา    
  หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย ทำหน้าที่นิติกร    
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140      
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม