กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ที่ตั้งคลินิกยุติธรร    

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1.นครราชสีมา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1849/7-8

ถ.ร่วมเริงไชย ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

นายศิลป์ศรุต  เสาร์ประโคน

044 353 955 044 353 955
2.บุรีรัมย์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

บุรีรัมย์ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรัมย์) 
ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

นางสาวลัดดา  โกติรัมย์

044 602 309 044 602 308
3.สุรินทร์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 799 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง 
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

นางสาวเกศณี หวายลี้

044 040 914 044 040 915

4.สุรินทร์

(สาขารัตนบุรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์(สาขารัตนบุรี) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี เลขที่ 258 ม.12 ต.รัตนบุรี-ทับใหญ่ 
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

นายสมคิด  ประทีป

044 599 266 044 599 266
5.ศรีสะเกษ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ศรีสะเกษ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ

 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

นางสาวธนวรรณ บุญสำ

045 643 657 045 643 658
6.อุบลราชธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

อุบลราชธานี เลขที่ 555 ศาลากลางจังหวัดชั้น 4 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

นายภาดล นิติศักดิ์

045 344 585 045 344 585
7.ยโสธร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร

อาคารศาลากลางหลังใหม่

ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

นายชวลี ศรีเจริญ

045 711 214 045 711 215
8.ชัยภูมิ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ

เลขที่ 9/9-10 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

นายกชพงศ์  โทวิชา

044 813 452 044 813 453
9.อำนาจเจริญ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ อาคารศูนย์ราชการ

ชั้น 3 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง

จ.อำนาจเจริญ 37000

นายคมกฤช มาธฤทธิ์

045 523 172 045 523 171

10.บึงกาฬ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ

ชั้น4 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ (ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ) 
ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ 
อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธี  เพ็ญศรี

042 492 514 042 492 513

 

11.หนองบัวลำภู สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 65/15 หมู่ที่ 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาววราณี วีรักษ์สิกานนท์ 042 378 405 042 378 404

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
12.ขอนแก่น

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด

(หลังใหม่) ชั้น 5 ถ.ศูนย์ราชการ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

40000

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 043 243 707 043 246 771
13.อุดรธานี              

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

อุดรราชธานี อาคารบูรณาการ

กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 75

ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000

นายธนกฤต  ปัญญาใส

042 249 144 042 249 345
14.เลย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 1

ม.1 ถ.จรัญศรี ต.กุดป่อง

อ.เมือง จ.เลย 42000

นางสาวธิดารัตน์ พะนิรัมย์

042 814 737 042 814 742
15.หนองคาย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง 
จ.หนองคาย 43000

นางสาวจิรัชยา ขนันไทย

042 413 774 042 413 775
16.มหาสารคาม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม อาคารสำนักงานคุมประพฤติ เลขที่ 4

ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด

 อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

นายจิรายุส  สุดา

043 722 077 043 722 077
17.ร้อยเอ็ด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อาคารศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

นางสาวมุฑิตา แตงจันทึก

043 513 233 043 513 244
18.กาฬสินธุ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

กาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000

นายชุติเดช  เสน่ห์วงค์

043 816 403 043 816 404
19.สกลนคร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สกลนคร เลขที่ 1903 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร 47000

นายเดชา  ไชยคำมิ่ง

042 713 400 042 712 037 
20.นครพนม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

นครพนม เลขที่ 394 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครพนม 48000

นางสาวสุพรรณี ศรีสุพรรณ

042 511 823 042 511 832
21.มุกดาหาร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร

(กศน.จังหวัดมุกดาหาร ซ.ค่ายลูกเสือ)

ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

นางสาวตรีสุคนธ์ ลาภสาร

042 614 401 042 614 402

                                                                                                                                                                                             ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561