กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ที่ตั้งคลินิกยุติธรรม

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1.นครราชสีมา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โครงการไทม์สแควร์ เลขที่ 1849/7-8

ถ.ร่วมเริงไชย ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

นายศิลป์ศรุต  เสาร์ประโคน

08 9892 2915

044 353 955 ต่อ 18
คุณมุก(การเงิน)
091-835 4640
044 353 717
2.บุรีรัมย์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

บุรีรัมย์ ถ.อิสาณ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ 31000

นางสาวลัดดา  โกติรัมย์(เปิ้ล)

088 298 6509

นางสาววิไลพร  เรียงความ

044 602 309 044 602 308
3.สุรินทร์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 799 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

นางสาวเกศณี หวายลี้

062-596 6806

044 511 940
น้องมุก การเงิน
044 511 941

4.สุรินทร์

(สาขารัตนบุรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์(สาขารัตนบุรี) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี เลขที่ 258 ม.12 ต.รัตนบุรี-ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

นายสมประสงค์  ประทีป
(พี่หน่อย)

081 988 1260

087 599 1900 
096-915 2365

044 599 266
044-599056
044 599 266
5.ศรีสะเกษ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ศรีสะเกษ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ

 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

นางสาวธนวรรณ บุญสำ

08 4700 1685

045 643 657
พี่ป่าน (การเงิน)
คุมประพฤติ

045-613 187
045 643 658
6.อุบลราชธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

อุบลราชธานี เลขที่ 555 ศาลากลางจังหวัดชั้น 4 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

นางสาวกมลทิพย์  ธรรมาคำ(จ๋อม)
089-278 8615 (ส่วนตัว)
045 344 585
น้องกุ้ง(การเงิน) 083-734 9743
045 344 585
7.ยโสธร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร

อาคารหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

นางชวลี ศรีเจริญ (พี่โอ๊ต)

08 4700 3152

08 6256 1476

045 711 214
คุณป๋อม(การเงิน) 064-448 7563
045 711 215
8.ชัยภูมิ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ

เลขที่ 9/9-10 หมู่ที่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

นายกชพงศ์  โทวิชา

08 8562 9079

044 813 452
คุณนิชาภา(การเงิน)083-100 0336
044 813 453
9.อำนาจเจริญ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ อาคารศาลากลางจังหวัด

ชั้น 3 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง

จ.อำนาจเจริญ 37000

นายคมกฤช มาธฤทธิ์

099-642 2691

045 523 172
น้องนิ่ม (การเงิน)
045-523 171
045 523 171

10.บึงกาฬ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ

ชั้น4 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ (ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ) ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธี  เพ็ญศรี
(เอ็ม)

08 1774 5399

042 492 514 042 492 513

11.หนองบัวลำภู สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 65/15 หมู่ที่ 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

นางสาววราณี วีรักษ์สิกานนท์(ปุ้ย)

062 632 4569

042 378 405 042 378 404
จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
12.ขอนแก่น

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

(หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.ศูนย์ราชการ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

40000

นางสาวสุนทรารักษ์ สิทธิวงษ์ (พี่ลักษณ์) 084-7003591

มณีรัตน์ 063-621 2698

043 243 707
น้องมุกดา(การเงิน)
085-7559921
043 246 771
13.อุดรธานี              

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

อุดรธานี อาคารบูรณาการ

กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 75

ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000

นายภูริพรรดิ์  นาสง่า (อดัม)
081-692 3314
042 249 144 042 249 345
14.เลย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 1

ม.1 ถ.จรัญศรี ต.กุดป่อง

อ.เมือง จ.เลย 42000

นายอรรถกฤษ  สุราวรรณ์
(เจมส์)
085-043 0496
042 814 737
คุณจุฑาทิพย์ (การเงิน)
042 814 742
15.หนองคาย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

นางสาวจิรัชยา ขนันไทย (เอ๋)

095-395 9562

042 413 774 042 413 775
16.มหาสารคาม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม อาคารสำนักงานคุมประพฤติ เลขที่ 4

ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด

 อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

นายจิรายุส  สุดา

063-732 2525

043 722 077
คุณปุยฝ้าย (การเงิน)
061-563 6916
043 722 077
17.ร้อยเอ็ด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อาคารศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

นายเดชา  ไชยคำมิ่ง

087 987 2040

นายณัฐวุฒิ  ลามี

043 513 233 043 513 244
18.กาฬสินธุ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

กาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000

นายชุติเดช  เสน่ห์วงค์

08 1375 6144

043 816 403
พี่เปา(คุมประพฤติ) 043-812969
043 816 404
19.สกลนคร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สกลนคร เลขที่ 1903 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร 47000

นายฟ้าใส ดีรักษา
062-596 6804
ภัทรเดช (
SP) 091-069 4658

042 713 400
คุณวรรณวิสา
042 712 037 
20.นครพนม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

นครพนม เลขที่ 394 อาคารภายในบริเวณสวนชมโขงถ.อภิบาลบัญชา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

นางสาวสุพรรณี ศรีสุพรรณ
(พี่แตน)

08 9622 0394

08 4700 3708

042 511 823 042 511 832
21.มุกดาหาร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร

ถ.วิวิชสุรการ ศาลากลางชั้น 4 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

นางสาวตรีสุคนธ์ ลาภสาร
(พี่บอม)

081-390 0857

042 614 401
พี่โจ้ (การเงิน)
099-461 8911
042 614 402

ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2563