กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

          ภาค 3        

จังหวัด

สถานที่ตั้งและที่อยู่

พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ

โทรศัพท์

โทรสาร

18.นครราชสีมา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1849/7-8

ถ.ร่วมเริงไชย ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

นายศิลป์ศรุต  เสาร์ประโคน

044 353 955

044 353 955

19.บุรีรัมย์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

บุรีรัมย์ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรัมย์)
ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

นางสาวลัดดา  โกติรัมย์

044 602 309

044 602 308

20.สุรินทร์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 799 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

นางสาวเกศณี หวายลี้

044 040 914

044 040 915

21.สุรินทร์

(สาขารัตนบุรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์(สาขารัตนบุรี) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี เลขที่ 258 ม.12 ต.รัตนบุรี-ทับใหญ่
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

นายสมคิด  ประทีป

044 599 266

044 599 266

22.ศรีสะเกษ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ศรีสะเกษ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

นางสาวธนวรรณ บุญสำ

045 643 657

045 643 658

23.อุบลราชธานี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

อุบลราชธานี เลขที่ 555 ศาลากลางจังหวัดชั้น 4 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

นายภาดล นิติศักดิ์

045 344 585

045 344 585

24.ยโสธร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร

อาคารศาลากลางหลังใหม่

ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

นายชวลี ศรีเจริญ

045 725 180

045 725 179

25.ชัยภูมิ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ

เลขที่ 9/9-10 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

นายกชพงศ์  โทวิชา

044 813 452

044 813 453

26.อำนาจเจริญ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ อาคารศูนย์ราชการ

ชั้น 3 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง

จ.อำนาจเจริญ 37000

นายคมกฤช มาธฤทธิ์

045 523 172

045 523 171

27.บึงกาฬ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ

ชั้น4 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ (ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ)
ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธี  เพ็ญศรี

042 492 514

042 492 513

28.หนองบัวลำภู

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัด

อาคารสำนักงานบังคับคดี ชั้น 1

ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู39000

นางสาววราณี วีรักษ์สิกานนท์

042 378 404

042 378 405

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560