กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ภาคเหนือ        
จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1. กำแพงเพชร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสถาพร นนกันธา 0-5570-5093 - 4 0-5570-5093
  ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร      
  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง      
  จังหวัดกำแพงเพชร 62000      
2. เชียงราย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย นายพนมศักดิ์ ทิพย์นวล 0-5360-1672-3 0-5315-0190
  ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า)      
  ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000      
3. เชียงใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวดวงเดือน มูลแก้ว 0-5323-4106 0-5323-4108
  เลขที่ 280 ถนนท่าแพ      
  ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง      
  จังหวัดเชียงใหม่ 50300      
4.เชียงใหม่ สาขาฝาง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นางสาวอนิสา เชาว์สวัสดิ์ 0-5338-2148 0-5338-2162
  อาคารเลขที่ 2/16 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง เจ้าหน้าที่จ้างเหมา    
  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 ทำหน้าที่นิติกร    
5. ตาก อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก นางสาวยุพิน สวนสี 0-5551-7391 0-5551-6996
  589 หมู่ที่ 9 ถนนจรดวิถีถ่อง   0-5551-6996  
  ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000      
6. ตาก สาขาแม่สอด เรือนจำอำเภอแม่สอด เลขที่ 2 ถนนราชทัณฑ์ นางสาวอัญชลี ทองประกิจ 0-5553-4387 0-5553-4218 ,
  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 เจ้าหน้าที่จ้างเหมา ทำหน้าที่นิติกร   0-5553-2826
7. นครสวรรค์ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจำกลางนครสวรรค์ นายทรงวุฒิ เชิดรัตน์ 0-5637-1920 0-5637-1921
  404 ม.9 ถนนโกสีย์ใต้ อำเภอเมือง      
  จังหวัดนครสวรรค์ 60000      
8. น่าน เรือนจำจังหวัดน่าน (ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ) นางสาวชนัญญ์ทิชา พรมมา 0-5477-5820 0-5477-5820
  เลขที่ 28 ถนนผากอง ตำบลในเวียง      
  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000      
9. พะเยา อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 2 นายเกษม อิทธิวุฒิ 0-5444-9705 0-5444-9706
  ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง      
  จังหวัดพะเยา 56000      
10. พิจิตร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นางสาวสิริขวัญ ปานแสง 0-5661-5743 0-5661-5708
  ถนนบุษบา ตำบลในเมือง      
  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000      
11. พิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นายสามารถ ภิรมย์กิจ 0-5524-7074-5 0-5524-7074
  (หลังเก่า) ชั้น 3 ถนนบรมไตรโลกนารถ      
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง      
  จังหวัดพิษณุโลก 65000      
12. เพชรบูรณ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวรุ่งกานต์ เปาวนา 0-5672-6458-9 0-5672-6459
  160 หมู่5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง      
  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000      
         
13. แพร่ เรือนจำจังหวัดแพร่ นางสาวกมลชนก สมหล่าย 0-5452-2528 0-5452-1866
  อาคารฝึกวิชาชีพเรือนจำจังหวัด      
  เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง      
  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000      
14. แม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) นางสาวอมิตา ชุนรัมย์ 0-5361-2080 0-5361-2077
  ชั้น 2 ถนนขุนลุมประภาส      
  ตำบลจองคำ อำเภอเมือง      
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000      
15. ลำปาง อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เรือนจำกลางลำปาง นางสางณัฐณิชา ปัญญาชื่น 0-5422-7768 0-5422-5478
  100 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง      
  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000      
16. ลำพูน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ชั้น 2 นางสาวมัทนา คำมงคล 0-5352-5517, 0-5352-5517
  ถนนศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน เลขที่10   0-5352-5518  
  ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000      
17. สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยอาคาร 1 ชั้น 1 นางสาวกอมารีนา กาเซ็ง 0-5561-3483 0-5561-3484
  ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี      
  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000      
18. อุตรดิตถ์ อาคารสถานพินิจคุ้มครองเด็กและ นางปิยนุช มิ่งเมือง 0-5541-6284 0-5541-6865
  เยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์      
  เลขที่ 122/20-23 ถนนศรีชาววัง ตำบลบ้านเกราะ      
  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000      
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม