กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ภาค 2

จังหวัด

สถานที่ตั้งและที่อยู่

พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ

โทรศัพท์

โทรสาร

10.ชลบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เลขที่ 178/18 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

นางสาวสาวิตตรี  กิจประกายมุข

038 467 793-4

*038-467-559*

038 467 559

038 467 795

11.ระยอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง หลังใหม่ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

นางสาวกมลทิพย์  ธรรมาคำ

038 694 616

038 694 462

038 694 616

12.จันทบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 13/1 ถ.ท่าหลวง

ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

นางสาวปนิชตานันท์

แก่นจันทร์หอม

039 302 480

039 302 497

13.ตราด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เลขที่ 1133 ม.1 ต.วังกระแจะ

อ.เมือง จ.ตราด 23000

นายขจรศักดิ์  สังข์แสง

039 524 031-2

039 524 033

14.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 66/1

ถ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

นางสุกัญญา  ชามทอง

038 514 375

038 514 375

15.ปราจีนบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 702 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง

จ.ปราจีนบุรี 25000

นายชัชวาล  อ้วนตรงต้น

037 212 088

037 212 088

16.นครนายก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 161/3 หมู่13 ถนนนครนายก-รังสิต ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

นายประยุทธ์  อชินีทองคำ

037 315 002

037 315 053

17.สระแก้ว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว อาคารหอประชุม

ปางสีดา ชั้น 2 ศูนย์ราชการ

ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

นางสาวจุฑารัตน์ แสงศรี

037 425 320

037 425 321

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560