กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1. กาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 นางสาวนิธินาถ พิมพะสาร 0-4381-6403 0-4381-6404
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง      
  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000      
2. ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) นางสาวสุนทรารักษ์ ศรีวิไล 0-4324-3707 0-4324-6771
  ชั้น 5 ถนนหน้าศูนย์ราชการ      
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง      
  จังหวัดขอนแก่น 40000      
3. ชัยภูมิ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 1 นายถาวร นาคคำ 0-4481-3452 0-4481-3453
  ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง      
  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000      
4. นครพนม 394 อาคารศูนย์ฟิตเนต (เรือนจำเก่า) นางสาวสุพรรณี ศรีสุพรรณ 0-4251-1823 0-4251-1832
  ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง      
  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000      
5. นครราชสีมา เรือนจำกลางนครราชสีมา นางสาวธนวัน ศรีสมยา 0-4424-6952 0-4424-6950
  เลขที่ 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง      
  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000      
6. บุรีรัมย์ อาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ นายนพพิพัฒน์ สงวนรัตน์ 0-4460-2309 0-4460-2308
  เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์      
  ( ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรัมย์ ) อำเภอเมือง      
  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000      
7. มหาสารคาม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม นายฟ้าใส ดีรักษา 0-4372-2077 0-4372-2077
  เลขที่ 4 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด      
  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000      
8. มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 นางสาวตรีสุคนธ์ ลาภสาร 0-4261-4401 0-4261-4402
  ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง      
  จังหวัดมุกดาหาร 49000      
9. ยโสธร ศาลาอาคารสถานีสื่อสารจังหวัด ชั้น 1 นางชวลี ศรีเจริญ 0-4572-5180 0-4572-5179
  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง      
  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000      
10. ร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 นางสาวมุฑิตา แตงจันทึก 0-4351-3233 0-4351-3244
  ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง      
  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000      
11. เลย ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 1 นายวสันต์ ชำนิยันต์ 0-4281-4737 0-4281-4742
  หมูที่ 1 ถนนจรัสศรี ตำบลกุดป่อง      
  อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000      
จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
12. ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 นางสาวธนวรรณ บุญสำ 0-4564-3657-8 0-4564-3658
  ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ      
  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000      
13. สกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ( ศาลากลางจังหวัด นาย ปรัชญาวิทย์ แตงจันทึก 0-4271-3400 0-4271-2037
  ตรงข้ามสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร )      
  ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง      
  จังหวัดสกลนคร 47000      
14. สุรินทร์ อาคารเรือนจำกลางสุรินทร์ นายสมเดช พูนนำเภา 0-4451-9020 0-4451-9070
  เลขที่ 53/6 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง      
  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง      
  จังหวัดสุรินทร์ 32000      
15. สุรินทร์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ นายณฑนนท สุวรรณพันธ์ 0-4459-9266  
สาขารัตนบุรี เลขที่ 258 หมู่ 12 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี      
  จังหวัดสุรินทร์ 32130      
16. หนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 นายภาคภูมิ รัตนพุก 0-4241-3774-6 0-4241-3775
  ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง ตำบลหนองกอมเกาะ      
  จังหวัดหนองคาย 43000      
17. หนองบัวลำภู อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ชั้น 1 นางปาริสรา อินทะรถ 0-4237-8404 0-4237-8405
  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู      
  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000      
18. อำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 นายคมกฤช มาธฤทธิ์ 0-4545-2635 0-4545-2626
  ถนนชวางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง      
  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000      
19. อุดรธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี นายณัฏฐพงศ์ ปัญญาใส 0-4224-9345 0-4224-9345
  เลขที่ 75 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง      
  จังหวัดอุดรธานี 41000      
20. อุบลราชธานี อาคารอเนกประสงค์ นายภาดล นิติศักดิ์ 0-4524-1708 0-4524-1708
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1      
  ถนนสุรศักดิ์ อำเภอเมือง      
  จังหวัดอุบลราชธานี 34000      
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม