กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1.ชลบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เลขที่178/18 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายวิวัฒน์ อุ่นญาติ

038 467 793-4

*038-467-559*

038 467 559

038 467 795

2.ระยอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2

ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ 
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

นางสาวกมลทิพย์ ธรรมาคำ

038 694 616

038 694 462

038 694 616
3.จันทบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 13/1 ถ.ท่าหลวง

ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

นางสาวปนิชตานันท์ แก่นจันทร์หอม

039 302 480 039 302 497
4.ตราด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด เลขที่ 1133 ม.1 
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
นายขจรศักดิ์ สังข์แสง 039 524 031-2 039 524 033
5.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 66/1

ถ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

นางสุกัญญา ชามทอง 038 514 375 038 514 375
6.ปราจีนบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 เลขที่ 702 
ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง

จ.ปราจีนบุรี 25000

นายชัชวาล อ้วนตรงต้น 037 212 088 037 212 088
7.นครนายก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 161/3 หมู่13

ถนนนครนายก-รังสิต ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

นายประยุทธ์ อชินีทองคำ 037 315 002 037 315 053
8.สระแก้ว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว อาคารหอประชุม ปางสีดา ชั้น 2 ศูนย์ราชการ

ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

นางสาวจุฑารัตน์ แสงศรี 037 425 320 037 425 321