กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ภาคกลาง        
จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1. กาญจนบุรี เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี นางบวรลักษณ์ งิ้วงาม 0-3451-5775 0-3451-1169
  เลขที่ 452 ถนนแสงชูโตใต้      
  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000      
2. จันทบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี นางสาวถิรนันท์ แก่นจันทร์หอม 0-3930-2480 0-3930-2479
  13/1 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่      
  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000      
3. ฉะเชิงเทรา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวณริน ศรีคล้าย 0-3851-4375 0-3851-5751
  ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง      
  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000      
4. ชลบุรี อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์(หลังเดิม) นางสาววรมณ วิริยะประกอบ 0-3828-8932 0-3828-8933
  เรือนจำกลางชลบุรี เลขที่ 135/5      
  หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน      
  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000      
5. ชัยนาท อาคารศาลาประชาคมจังหวัด ชั้น 2 นายเอกรัตน์ รามสูตร 0-5641-1928 , 0-5641-2103
  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท   0-5641-1873  
  ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง      
  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000      
6. ตราด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นางสาวอรทัย สุวรรณรัตน์ 0-3952-4031-3 0-3952-3960
  อาคารจวนเรซิดังกัมปอร์ด ถนนหลักเมือง      
  ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000      
7. นครนายก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก นายอดุลย์ วิชัยแสง 0-3731-5002 0-3731-5053
  เลขที่ 269/65-66 ถนนสุวรรณศร      
  ตำบลนครนายก อำเภอเมือง      
  จังหวัดนครนายก 26000      
8. นครปฐม เรือนจำกลางนครปฐม นางสาววชิราภรณ์ วงศ์สถิตย์ 0-3421-3169 0-3421-3165
  เลขที่ 5 ถนนหน้าพระ      
  ตำบลพระปฐมเจดีย์      
  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000      
9. นนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชั้น 2) นายอภิวัฒน์ ชาญณรงค์ 0-2589-0481 ต่อ 141 0-2589-0481
  ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ      
  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000      
10. ปทุมธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี นายจิรวัฒน์ วรรณชา 0-2581-3991 0-2581-3991
  ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก      
  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000      
         
จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
11. ประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังเก่า ชั้น 2 นางสาวพรชนก จันทร์คง 0-3260-1326 0-3260-1258
  ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์      
  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000      
12. ปราจีนบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี นางสาววราภรณ์ เพชรรัตน์ 0-3721-2088 0-3721-1616
  เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนุสรณ์      
  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง      
  จังหวัดปราจีนบุรี 25000      
13. พระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา นางสาวพรทิพย์ อยู่สุข 0-3532-2200 0-3532-4221
  114/2 หมู่ 4 ถนนศรีสรรเพชญ      
  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา      
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000      
14. เพชรบุรี เรือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรี นายปวีณ ธรรมรพี 0-3240-2590 0-3240-2591
  เลขที่ 69 ถนนหน้าเรือนจำ      
  ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง      
  จังหวัดเพชรบุรี 76000      
15. ระยอง เลขที่ 144 หมู่ 2 (สถานพินิจฯ ) นายกฤษณะ พูพงษ์ 0-3801-1701 0-3801-1702
  ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ      
  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000      
16. ราชบุรี เรือนจำกลางราชบุรี (เดิม) นางสมใจ เชาวดี 0-3232-6896 0-3232-6897
  ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง      
  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000      
17. ลพบุรี อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เรือนจำกลางลพบุรี นางสาวอัญชลี เฉลยโอฐ 0-3641-3991-2 0-3641-3991
  เลขที่ 88 ถนนพระปิยะ ตำบลทะเลชุบศร      
  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000      
18. สมุทรปราการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวเกศรารัตติ์ บุนนท์ 0-2395-3882, 0-23953882
  เลขที่ 545/1 ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ   02-395-3705  
  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280      
19. สมุทรสงคราม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสาวนพวรรณ เหล่าชูชัย 0-3471-8420-1 0-3471-8421
  สมุทรสงคราม(ชั้น1) ถนนเอกชัย      
  ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง      
  จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      
20. สมุทรสาคร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร(ชั้น3) นางสาวนิตยา เกษตรสมบูรณ์ 0-3442-5236 0-3442-6236
  เลขที่ 923/588 ถนนท่าราง      
  ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง      
  จังหวัดสมุทรสาคร 74000      
21. สระแก้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว นางสาวจุฑารัตน์ แสงศรี 0-3742-5320 0-3742-5321
  อาคารหอประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการ      
  ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง      
  จังหวัดสระแก้ว 27000      
         
22. สระบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี(ชั้น1) นางสาวกรรณิการ์ แก้วตาล 0-3621-3158 0-3622-2108
  เลขที่ 573/15 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม      
  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง      
  จังหวัดสระบุรี 18000      
23. สิงห์บุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี(ชั้น2) นายเอกอมร มีสม 0-3652-3756 0-3652-3755
  เลขที่ 356 ถนนธรรมโชติ ตำบลบางพุทรา      
  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      
24. สุพรรณบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวพัชราภรณ์ ขอนแก่น 0-3552-4126 0-3552-4127
  เลขที่ 74/22-23 ซอยข้างห้างนาซ่ามอลล์      
  ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง      
  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000      
25. อ่างทอง เรือนจำจังหวัดอ่างทอง นางพัชรี เกียรติกุล 0-3561 - 5787-8 0-3561-5787
  เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ตำบลศาลาแดง      
  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000      
26. อุทัยธานี เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี นางสาวอัจฉราภรณ์ ดอนทราย 0-5657-1336 0-5651-3805
  อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจำจังหวัด      
  เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่      
  อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000      
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม