กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

ที่ตั้งคลินิกยุติธรรม

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
1.สมุทรปราการ                  

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2เลขที่ 596 หมู่ 5

ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

นางสาวเกศรารัตติ์ บุนนท์

0 2707 7811-2 ต่อ 15

0 2707 7811-2 ต่อ 16
2.ปทุมธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (หลังเก่า)
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอท
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

นางสาวพนิตนันท์ สุรัตน์โรจน์

0 2581 3990-1 0 2581 3390
3.นนทบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นายเจิมปุญญ์ จิปิภพ

02 525 7245(จนท. กรม)

0 2589 0481
ต่อ 141 (เบอร์ อบจ)

02-525 7245 (แฟกซ์)

0 2589 0481
ต่อ 141

4.พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 9/25 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

นายธิดารัตน์ นฤมิตร
นางสาวธิดารัตน์ เหมือนทิพย์

035 708 387 035 708 388
5.อ่างทอง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ต.ศาลาแดง
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

นางพัชรี เกียรติกุล

035 615 787-8 035 615 787
6.ลพบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี เลขที่ 118 ถ.สีดา ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000

นางสาวอัญชลี เฉลยโอฐ

036 782 207
036 782 806 036 782 807
036 782 206
7.สิงห์บุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี อาคารศรีประมงค์ เลขที่ 259/6
หมู่ 7 ถ.สิงห์บุรี-บางระจัน
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

นายเอกอมร มีสม

036 523 755-6

กด 0

036 523 755
8.ชัยนาท

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท อาคารศาลาประชาคม ชั้น 2

ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง    
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

นายเอกรัตน์ รามสูตร

056 411 928

056 411 873

056 412 103
9.สระบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี

เลขที่ 2 ซ.17 ถ.พหลโยธิน

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18240

นายยุทธศักดิ์ บุญมา

036 213 158

036 213 159

                 

 

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
10.ชลบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เลขที่ 178/18 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นายวิวัฒน์ อุ่นญาติ

038 467 793-4

*038-467-559*

038 467 559

038 467 795

11.ระยอง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2

ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

นางสาวกมลทิพย์ ธรรมาคำ

038 694 616

038 694 462

038 694 616
12.จันทบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 13/1 ถ.ท่าหลวง

ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

นางสาวปนิชตานันท์

แก่นจันทร์หอม

039 302 480 039 302 497
13.ตราด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด เลขที่ 1133 ม.1
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

นายขจรศักดิ์ สังข์แสง

039 524 031-2

039 524 033
14.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 66/1

ถ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

นางสุกัญญา ชามทอง

038 514 375

038 514 375
15.ปราจีนบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 เลขที่ 702
ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง

จ.ปราจีนบุรี 25000

นายชัชวาล อ้วนตรงต้น

037 212 088 037 212 088
16.นครนายก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 161/3 หมู่13

ถนนนครนายก-รังสิต ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

นายประยุทธ์ อชินีทองคำ

037 315 002 037 315 053
17.สระแก้ว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว อาคารหอประชุม ปางสีดา ชั้น 2 ศูนย์ราชการ

ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

นางสาวจุฑารัตน์ แสงศรี

037 425 320 037 425 321

 

จังหวัด สถานที่ตั้งและที่อยู่ พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ โทรศัพท์ โทรสาร
18.ราชบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี

เลขที่ 206/1 ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

นางสมใจ เชาวดี

032 322 647 032 322 648
19.กาญจนบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 (หลังเก่า) ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

นางบวรลักษณ์ งิ้วงาม

034 510 342 034 510 341
20.สุพรรณบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 144/23-25 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

นางสาวสาวิตตรี กิจประกายมุข

035 524 126 035 524 127
21.นครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่ 898/10 ถ.เพชรเกษม
ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

นางสาววชิราภรณ์ วงศ์สถิตย์

034 213 169 ต่อ 102 034 213 165
22.สมุทรสาคร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 923/588 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

นางสาวนิตยา เกษตรสมบูรณ์

034 425 236 034 426 236
23.สมุทรสงคราม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1

เลขที่ 212 ม.3 ต.ลาดใหญ่

.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

นางสาวนพวรรณ เหล่าชูชัยสกุล

034 718 420 ต่อ 215

034 718 421 ต่อ 210
24.เพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 680/53-54 หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

นางสาวภริษา เตชะธรรมรัฐ

032 402 590

ต่อ 14

032 402 591
25.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.สละชีพ
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

นางสาวพรชนก จันทร์คง032 601 326 032 601 258