กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"


law 01

 

   
 rlpd online policy    
     
     

 

 

อำนาจหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่หลักในการศึกษา พัฒนา ออกแบบ จัดทำระบบและการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงาน ติดตามและส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. ศึกษา พัฒนา ออกแบบ จัดทำระบบ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2. ดำเนินการ ประสานงาน ติดตามและส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชน

3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

4. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย