กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดตั้งสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 –4 ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นหน่วยงานภายในสังกัดราชการบริหารส่วนกลางของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 4 จังหวัดคือ พื้นที่ 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา โดยมีภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มี 4 ด้านคือ ด้านการส่งเสริมป้องกัน ด้านการคุ้มครองเยียวยา ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และด้านการสร้างหลักประกันสิทธิตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติ และมุ่งเน้นด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่   เพื่อป้องกันและคุ้มครองสิทธิของตนเองและผู้อื่นในระดับชุมชน รวมถึงการประสานความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ได้รวดเร็ว เป็นธรรม ทั่วถึงตามมาตรฐานสากล