กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ความเป็นมา

กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก่อตั้งเมื่อ 20 เมษายน 2561 ตามคำสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ที่ 99/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องแก้ไขคำสั่งการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างการแบ่งงานภายใน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำ และพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และยุทธศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  2. พัฒนาระบบ มาตรการ กลไก ส่งเสริม และประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  3. จัดทำคำขอ และเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  4. ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  5. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านยุทธศาสตร์แผนงานสิทธิมนุษยชน
  6. ให้คำปรึกษาในการจัดทำ ขับเคลื่อน และรายงานผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนแก่หน่วยงานต่างๆ
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย