กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

อำนาจหน้าที่

ภารกิจหลัก

          ด้านวิชาการ

1. ให้คำปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญทางด้านยุติธรรมและการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงงาน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนางานด้านยุติธรรมและการอำนวยความยุติธรรมตลอดจนการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานที่สำคัญทางด้านยุติธรรมและการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติและเทคนิควิธีการใหม่ๆในการดำเนินงานและบริหารจัดการงานยุติธรรมเพื่อให้งานด้านยุติธรรมและการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีความหลากหลายและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. พัฒนางานด้านยุติธรรมและการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่สนใจ

4.จัดทำข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้ในการวางแผน/กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนารูปแบบวิธีการทำงานบริหารจัดการด้านยุติธรรมและการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้มีความเหมาะสมและสามารถบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.ช่วยเหลือผู้บริหารระดับสูงในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบประสานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของส่วนราชการระดับกรม รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านยุติธรรมและการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

          ด้านการวางแผน

                   วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนโดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

          ด้านการประสานงาน

1.ประสานงานการทำงานโครงการต่างๆกับบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรอื่นโดยมีบทบาทในการจูงใจโน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

2.ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำแก่หน่วยงานระดับกองหรือสำนักรวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน

          ด้านการบริการ

1.ให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจงและตอบปัญหาที่สำคัญทางวิชาการด้านยุติธรรมและการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่หน่วยงานราชการเอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.อำนวยการหรือให้คำปรึกษาในการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในด้านงานยุติธรรมและการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

3.ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเกี่ยวกับงานที่มีความซับซ้อนใช้เทคนิคและความชำนาญมากเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการให้ดำเนินไปได้ด้วยดีและลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

          งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1.มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจราชการและจัดทำแผนการตรวจราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบการตรวจราชการกรมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม และนโยบายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยแบ่งส่วนความรับผิดชอบการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดังต่อไปนี้

          1. นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ดูแลรับผิดชอบ เขตตรวจราชการที่ ๑ , ๔ , ๑๕ , ๑๖ , ๑๗ , และ ๑๘

          2. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ดูแลรับผิดชอบ เขตตรวจราชการที่ ๒ , ๑o , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ และ ๑๔

2.งานอื่นๆตามที่อธิบดีเห็นสมควร