กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

อำนาจหน้าที่

 

ภารกิจหลัก

 

          ด้านวิชาการ

 

อำนาจหน้าที่ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบด้านการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และด้านการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ดังนี้
1.พัฒนาระบบและมาตรการงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ ด้านการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และด้านการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
2.ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ รณรงค์ การปฏิบัติตามมาตรการกฎหมายและพันธกิจที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
3.ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา เสนอยุทธศาสตร์ มาตรการ กลไก กฎหมาย เพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านส่งเสริม การสร้างหลักประกัน และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
5.ปฏิบัติงานตรวจราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
6.กำกับ ดูแล เสนอความเห็นที่เกี่ยวกับการวิจัยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
7.ให้คำปรึกษา แนะนำการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย