Print
Hits: 18509

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สำนักเลขานุการกรม 
อำนาจหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม มีดังนี้
๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกรม
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการกรม
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานด้านบุคลากรของกรม
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของกรม
๖. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวินัยของข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่อื่น รวมทั้งงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย