กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

Photo justice clinic

คลินิกยุติธรรมกับการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน (PDF)
คลินิกยุติธรรมกับการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน (PPT)
อนิเมชั่น คลินิกยุติธรรม พร้อมล่ามภาษามือ 
 

Photo mission rlpd

บทบาทภารกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (PDF)
อนิเมชั่น คลินิกยุติธรรม พร้อมล่ามภาษามือ (PPT)
อนิเมชั่น บทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมล่ามภาษามือ
 

Photo permission rlpd

สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (PDF)

สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (PPT)

อนิเมชั่นสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

Photo witness. rlpd

สิทธิของพยานในคดีอาญา (PDF)

สิทธิของพยานในคดีอาญา (PPT)

อนิเมชั่นสิทธิของพยานในคดีอาญา 

 

17.4.61v1 rlpd6

คู่มือภาระกิจ ''ฉบับประชาชน" (ปก)
คู่มือภารกิจ ''ฉบับประชาชน" (เนื้อหา)
 

17.4.61v2 rlpd6

แผ่นพับกรมภาษาไทย
แผ่นพับกรมภาษาอังกฤษ English
 

 

136159

สมุดภาพอินโฟกราฟิกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 

136160 

การให้บริการประชาชน 

 

                       136161

                  บทบาทภารกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ