กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

Photo justice clinic

คลินิกยุติธรรมกับการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน (PDF)
คลินิกยุติธรรมกับการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน (PPT)
อนิเมชั่น คลินิกยุติธรรม พร้อมล่ามภาษามือ 
 

Photo mission rlpd

บทบาทภารกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (PDF)
อนิเมชั่น คลินิกยุติธรรม พร้อมล่ามภาษามือ (PPT)
อนิเมชั่น บทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมล่ามภาษามือ
 

Photo permission rlpd

สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (PDF)

สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (PPT)

อนิเมชั่นสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

Photo witness. rlpd

สิทธิของพยานในคดีอาญา (PDF)

สิทธิของพยานในคดีอาญา (PPT)

อนิเมชั่นสิทธิของพยานในคดีอาญา 

 

17.4.61v1 rlpd6

คู่มือภาระกิจ ''ฉบับประชาชน" (ปก)
คู่มือภารกิจ ''ฉบับประชาชน" (เนื้อหา)
 

17.4.61v2 rlpd6

แผ่นพับกรมภาษาไทย
แผ่นพับกรมภาษาอังกฤษ English