กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานเลขานุการกรม

สัญญาเช่าบริการระบบสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสีรภาพ

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 1

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 3

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 4

สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง)

สัญญาจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รถนั่งส่วนกลาง)

สัญญาจัดจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์)

สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่องพิมพ์)

สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โน๊ตบุ๊ค/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองไฟ)

สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิธีชีวิตแห่งความเป็นธรรม รายการกระเป๋าและหมวก จำนวน 5,000 ชุด

สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิธีชีวิตแห่งความเป็นธรรม รายการรวมภาพอินโฟกราฟฟิก จำนวน 5,000 เล่ม

สัญญาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (SOFWARE)

สัญญาจ้างผลิตและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สัญญญาจัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปมัลติมีเดีย

สัญญาจ้างเพิ่มศักยภาพการบริการระบบงานเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัญญาจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในกรมให้รองรับการใช้งานผ่านบัตรประชาชน

สัญญาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ฉบบที่ 2(ระยะ ที่ 2)

สัญญาจ้างที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศตามกติการะหว่างประเทศด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

สัญญาจ้างตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน

สัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัญญาจ้างปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล

สัญญาจ้างผลิตชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน ตามโครงการพัฒนาชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน

สัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสายด่วนยุติธรรม 

สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัญญาจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานจัดทำร่างแนวทางการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องโทษในคดีอาญาและบุคคลล้มละลายให้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ

สัญญาจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามโครงการ ศึกษาการเพิ่มดุลยพินิจให้กับศาลในฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวติสถานเดียวหรือลดฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตและเสนอแนะมาตรการอื่นที่เหมาะสมมารองรับ

สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานเลขานุการกรม

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สัญญาเช่าบริการระบบสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคกลาง

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ

สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคใต้

สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย้ำยีศักดิ์ศรี ฉบับที่ 2(ระยะที่ 3)

สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 3 (ระยะที่ 1)

สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์