กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

           นายพรสรรค์ ธัมมานุรังสรรค์      โทร.02-141-2965    แฟกซ์.02-143-9680

          งานด้านยานพาหนะ

                นายธรรมรงค์ โรจน์ชนะศิรประภา     โทร.02141-2796

          - ใบขอใช้รถ

                  -  ทะเบียนคุมบันทึกการใช้รถยนต์

          งานด้านวัสดุ-ครุภัณฑ์

                นายมนตรี เลิศทรรศนายุ              โทร.02-141-2799

          - ใบเบิกวัสดุ-ครุภัณฑ์

          งานด้านอาคาร-สถานที่

                นายธีรพงศ์ สุขสวัสดิ์                  โทร.02-141-2819

          - ใบนำครุภัณฑ์เข้า – ออกอาคาร

               ประหยัดพลังงาน

          - แบบติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

            - รายงานประชุมพลังงาน15มีค60(รอบ6เดือนแรก60)

            - คำสั่งคณะผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานและประหยัดน้ำของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

          พนักงานจ้างเหมาบริการ

             - ใบสมัคร