กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สำนักเลขานุการกรม 
อำนาจหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม มีดังนี้
๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกรม
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการกรม
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานด้านบุคลากรของกรม
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของกรม
๖. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวินัยของข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่อื่น รวมทั้งงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย