กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

คลินิกยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก " ค่ำนี้มีนัด" ร่วมประชาสัมพันธ์ บทบาท

ภารกิจหน้าที่ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน

     

เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิฯออกให้บริการปรึกษากฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์

ดำเนินแผนกิจกรรมงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

     

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนต้นแบบ FM๑๐๐.๗๕ MHz

     

Subcategories