กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

        17 12 60 00317 12 60 001

                                         17 12 60 00517 12 60 004

     17 12 60 007

      วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรม และคลินิกยุติธรรม พรบ.สชง พรบ.กองทุนยุติธรรม ให้แก่ที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 147 คน                                                                         

       นอกจากนี้จะมีการจัดฝึกอบรมที่ปรึกษารุ่นที่2 ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

 

 

FD expo20170015 1512533725505
1512533653616 1512533790171
1512533917217 1512530859713

                    

    กระทรวงยุติธรรมมอบโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกันจัดงาน Thai Friendly Design Expo 2017 ครั้งที่ 2 ณ ฮอลล์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1- 4 ธันวาคม 2560 โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ “รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการ การท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล”
    นอกจากนั้นในวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน Kick Off กระทรวงยุติธรรมเพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับคุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยมีนางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับ
   ภายในงานกระทรวงยุติธรรมได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ บริการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน การจัดแสดงสื่อต่างๆ เพื่อคนพิการ อาทิ คู่มือประชาชนภารกิจคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรูปแบบ Electronic Publication (EPUB) และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รูปแบบ QR Code และกิจกรรมให้ความรู้สิทธิมนุษยชนผ่านเกมเคารพสิทธิ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิตฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก

     287185

287188

    วันที่ 22 พ.ย. 2560 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมหารือร่วมกับว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในเรื่องแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ทนายความในชั้นสอบสวนตาม ป.วิ อ. มาตรา 134/1 และที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันมาช่วงหนึ่งแล้ว โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานจ่ายเงินให้แก่ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายกับ ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2

    โดยในวันที่ 23 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 เวลา 11.00 น. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นส.เอมอร เสียงใหญ่    ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักนโยบายละยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม  เข้าร่วมการประชุม โดยมีการชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งตอบข้อซักถามอีกหลายประเด็น

   IMG 0965IMG 0949  

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน และในการประชุมคณะทำงานจัดทำประมวลศัพท์ล่ามในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ฯลฯ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาคำศัพท์ในการจัดทำประมวลศัพท์สำหรับล่ามในกระบวนการยุติธรรม โดยคณะทำงานมีความเห็นให้ฝ่ายเลขาจัดหมวดหมู่ตามคำศัพท์ที่มีการใช้บ่อย และหมวดคำศัพท์ที่แบ่งตามหน่วยงาน โดยส่วนคำแปลให้พิจารณาจากที่มีการให้นิยามความหมายจากราชบัณฑิตยสถานก่อนหากไม่มีให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณาจากนิยามที่หน่วยงานอื่นๆ เคยได้ให้ไว้ และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาให้ความเห็นอีกครั้ง

Subcategories