กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

Untitled 1 117 696x392

19204

   กรณีนายทรงวุฒิ อุดม พนักงานพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ประจำหน่วยแม่ละมุ่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อเหตุใช้อาวุธปืน เอชเค 33 อาวุธปืนประจำหน่วย ยิงนายแพทย์ชลิต จินตนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลปลายนาสวน จ.กาญจนบุรี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้นางบวรลักษณ์ งิ้วงาม พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ลงพื้นที่แจ้งสิทธิ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) แก่นายประสาร จินตนา (บิดา) ของนายแพทย์ชลิต จินตนา (ผู้เสียชีวิต)

   11058

    11057

   11059

     วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรม และคลินิกยุติธรรม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ฯลฯ ให้แก่ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 136 คน โดยได้รับเกียรติในการบรรยายจาก นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ  ว่าที่ร้อยตรีธนกร วถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และนายเศรษวุฒิ เพชรสง ผู้แทนกองทุนยุติธรรม

      นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฯลฯ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแล้ว จำนวน 13 แห่ง และในวันนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อขยายงานบริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพิ่มเติมอีกจำนวน 12 แห่ง รวมหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 25 แห่ง

     35665

      วันนี้ (22ธันวคม พ.ศ.2560) นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยประธานอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เดินทางไปบ้านผู้เสียหายเพื่อแจ้งสิทธิ และรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 เป็นที่เรียบร้อย

Subcategories