กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

150414150416150415150413

150411

 

      วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ จัดฝึกอบรมความรู้กฎหมายและคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย รวมถึงแก้ไขปัญหาในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่

      ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการจำนวน 64 คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายทวน  สุวรรณศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน เป็นประธาน และนายเศวตนันท์  สุขพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ

 180508 0020

 180508 0004

 

      วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการคาราวาน คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชิวิตแห่งความเป็นธรรม ณ ชุมชนช่างนาคสะพานยาว เขตคลองสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 2. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงการให้ความรู้ด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3.ให้คำปรึกษากฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 92 คน และมีผู้ขอรับคำปรึกษากฎหมายจำนวน 1 คน

messageImage 1525149681422messageImage 1525149704165messageImage 1525149732431

   

     วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกองสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มช่องทางบริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน ภายใต้โครงการคาราวาน คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชิวิตแห่งความเป็นธรรม ณ โรงแรมสินเกียรติ

บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.แก้ปัญหาไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ให้กับชาวมานิที่ยังไม่ได้รับ

สถานะบุคคล 2. แจ้งให้หน่วยงานรัฐได้ทราบถึงสิทธิของชาวมานิ 3.เปิดโอกาสให้ชาวมานิได้รับการบริการ

และความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเพื่อให้เข้าถึงสิทธิขั้นต่างๆ ที่พึงจะได้รับ โดยมีนางสาวปิติกาญจน์

สิทธิเดชอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้สังเกตการณ์

และมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วม จำนวน 95 คน

 

1521774109017 1521774088335

       วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพจัดคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๗ ปี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ และประชาชน ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 278 ราย

Subcategories