Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 721

   11058

    11057

   11059

     วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรม และคลินิกยุติธรรม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ฯลฯ ให้แก่ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 136 คน โดยได้รับเกียรติในการบรรยายจาก นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ  ว่าที่ร้อยตรีธนกร วถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และนายเศรษวุฒิ เพชรสง ผู้แทนกองทุนยุติธรรม

      นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฯลฯ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแล้ว จำนวน 13 แห่ง และในวันนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อขยายงานบริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพิ่มเติมอีกจำนวน 12 แห่ง รวมหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 25 แห่ง