Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 766

     35665

      วันนี้ (22ธันวคม พ.ศ.2560) นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยประธานอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เดินทางไปบ้านผู้เสียหายเพื่อแจ้งสิทธิ และรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 เป็นที่เรียบร้อย