Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 616

        17 12 60 00317 12 60 001

                                         17 12 60 00517 12 60 004

     17 12 60 007

      วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรม และคลินิกยุติธรรม พรบ.สชง พรบ.กองทุนยุติธรรม ให้แก่ที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 147 คน                                                                         

       นอกจากนี้จะมีการจัดฝึกอบรมที่ปรึกษารุ่นที่2 ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560