Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 770

     287185

287188

    วันที่ 22 พ.ย. 2560 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมหารือร่วมกับว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในเรื่องแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ทนายความในชั้นสอบสวนตาม ป.วิ อ. มาตรา 134/1 และที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันมาช่วงหนึ่งแล้ว โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานจ่ายเงินให้แก่ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายกับ ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2

    โดยในวันที่ 23 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 เวลา 11.00 น. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นส.เอมอร เสียงใหญ่    ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักนโยบายละยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม  เข้าร่วมการประชุม โดยมีการชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งตอบข้อซักถามอีกหลายประเด็น