กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

   IMG 0965IMG 0949  

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน และในการประชุมคณะทำงานจัดทำประมวลศัพท์ล่ามในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ฯลฯ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาคำศัพท์ในการจัดทำประมวลศัพท์สำหรับล่ามในกระบวนการยุติธรรม โดยคณะทำงานมีความเห็นให้ฝ่ายเลขาจัดหมวดหมู่ตามคำศัพท์ที่มีการใช้บ่อย และหมวดคำศัพท์ที่แบ่งตามหน่วยงาน โดยส่วนคำแปลให้พิจารณาจากที่มีการให้นิยามความหมายจากราชบัณฑิตยสถานก่อนหากไม่มีให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณาจากนิยามที่หน่วยงานอื่นๆ เคยได้ให้ไว้ และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาให้ความเห็นอีกครั้ง