Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1083

 

                   เมื่อวันจันทร์ ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ลงพื้นที่พบนางวิลัยวัล เสสุตา อายุ ๔๒ ปี มารดาของเด็กหญิงศศิกาญจน์ เสสุตา หรือน้องการ์ตูน  อายุ ๑๐ ปี ผู้เสียหาย ซึ่งถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนกระทำชำเรา เมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ.๒๕๔๔พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ สิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ  รวมถึงสิทธิด้านอื่นๆอันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่นางวิลัยวัลฯมารดาของผู้เสียหายได้ทราบ

 

******************************

พัฒนาระบบและมาตรการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ/ข่าว