Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1429

 

               เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชาบดีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบนายชัชวาล ชนาวิรัตน์ หัวหน้าศูนย์บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ เพื่อขอทราบข้อมูลการดำเนินการช่วยเหลือเด็กและเยี่ยมพบ   เด็กชายชนะพล ชายสีอ่อน อายุ ๑๐ ปี และเด็กชายสันติ  ชายสีอ่อน อายุ ๑๒ ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บ และมารดาเสียชีวิตจากกรณีถูกคนร้ายวางยาพิษ โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ พร้อมทั้งสิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่หัวหน้าศูนย์บ้านพักเด็กฯ และผู้เสียหายได้รับทราบ

               ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับ และโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

**********************************

พัฒนาระบบและมาตรการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ/ข่าว