กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

           เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลธนบุรี ๒ เพื่อเข้าเยี่ยมอาการและแจ้งสิทธิแก่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากรณีแก๊สแอมโมเนียโรงงานน้ำแข็งรั่วทำให้คนงานกว่า ๒๐ คน ได้รับสารพิษจนหมดสติ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เหตุเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่บริษัท ไดนามิคไอเซนเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๑๕๒/๓ หมู่ที่ ๑๑ ซอยสวนผัก ๒๖ แขวงและเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นั้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และสิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็นธรรม และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯรวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ

 

****************************************

 

 พัฒนาระบบและมาตรการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ/ข่าว