กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

                  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานีตำรวจภูธรวิภาวดี กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ พ.ต.ท.ฉัตรชัย  เอี่ยมอ่อง พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสารทางคดีจากกรณี นายสุวรรณ  ทองเพชร อายุ ๘๐ปี (ผู้เสียหาย) ซึ่งถูกคนร้ายขับรถยนต์เก๋งชน จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ พร้อมมอบเอกสารเผยแพร่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                                                       

                  จากนั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้พบกับ นางบุญสม  ปารณีบุตระ อายุ ๗๒ ปี และนางสารภี  ทองเพชร อายุ ๔๖ ปี (ภรรยาแลบุตรสาว) โดยได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ สิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯรวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับทราบ

                  ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับ และโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

******************************************

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (เชิงรุก)

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕