กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

*********************************

                      เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ต.ท.ดร.ณรัณต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าเยี่ยมอาการของ นางสาวเอ (นานสมมุติ) อายุ ๓๗ ปี อาชีพขับวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง (ผู้เสียหาย) จากกรณีถูกคนร้ายพยายามข่มขืนกระทำชำเราและทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ พร้อมทั้งสิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการ ขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯรวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่นางสาวเอ (ผู้เสียหาย) ได้รับทราบ ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้นำผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่นางสาวเอ ผู้เสียหายด้วย

 *********************************