Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1420

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.ท.ดร.ณรัณต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบนางมานี จังพาณิชย์ และนางสุภาพร  จังพาณิชย์ (ภรรยาและบุตรสาว) ของนายสมนึก  จังพาณิชย์ อายุ ๕๘ ปี อาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจ ของสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (ผู้เสียหาย) ซึ่งถูกคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ สิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับทราบ ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  ไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทายาทผู้เสียชีวิตด้วย