Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 3587

 

หมายเหตุ

  1. ขั้นตอนที่ ๑ ลงทะเบียนรับคำปรึกษา คือ ขั้นตอนตั้งแต่ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฯ จนถึงเมื่อได้เข้าพบที่ปรึกษากฎหมายโดยมีระยะเวลามาตรฐานการปฏิบัติ ไม่เกิน ๕ นาที
  2. ขั้นตอนที่ ๒ สอบถามข้อเท็จจริงและให้คำปรึกษา คือ ขั้นตอนตั้งแต่ประชาชนเข้าพบ ที่ปรึกษากฎหมายจนถึงได้รับคำปรึกษาแล้วเสร็จ โดยมีระยะเวลามาตรฐานการปฏิบัติ ๓๐ นาที ถึง ๓ ชั่วโมง (ระยะเวลาในขั้นตอนนี้อาจมากกว่าที่กำหนดได้ตามความจำเป็นในแต่ละกรณี)

การรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
( กรณีส่งต่อหน่วยงานอื่น )
รวมการปฏิบัติ ๔ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๓๕ วันทำการ

 

หมายเหตุ

ระยะเวลามาตรฐานขั้นตอนที่ 2 เริ่มนับเมื่อได้รับเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาครบถ้วน

ระยะเวลามาตรฐานขั้นตอนที่ 3 ไม่นับรวมระยะเวลารอคอยผลแจ้งกลับจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

๑. ระยะเวลามาตรฐานนี้ เริ่มนับเมื่อได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากผู้ยื่นคำร้องทุกข์
๒. ยุติในขั้นตอนที่ ๑ คือ กรณีไม่มีหลักฐาน หรือตรวจสอบไม่ได้หรือไม่น่าเชื่อถือ หรือแจ้งข้อกฎหมายให้ยุติเรื่อง
๓. ยุติในขั้นตอนที่ ๒ คือ กรณีพ้นวิสัยหรือเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นและได้ประสานส่งต่อแล้ว ให้ยุติเรื่อง
๔. ยุติในขั้นตอนที่ ๓ คือ ได้รับการแจ้งผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่ประสาน หรือกรณีติดตามทวงถามผลจากหน่วยงานที่ประสานครบ ๓ ครั้งแต่ยังไม่ได้รับการแจ้งผล
๕. ไม่ได้ระบุขั้นตอนที่ ๔ เนื่องจากในขั้นดังกล่าวไม่มีกรณียุติเรื่อง