Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1138

 

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ นางเตือนใจ พวงทอง อายุ ๔๕ ปี ซึ่งเป็นมารดาของ นางสาวสวย (นามสมมุติ) อายุ ๒๐ ปี นักศึกษาสาวซึ่งถูกคนร้ายใช้สายเตารีดไฟฟ้ามัดข้อมือทั้งสองข้างและใช้ผ้าขนหนูรัดคอจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔  พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ สิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เสียหายได้ทราบ

 

***********************************

พัฒนาระบบและมาตรการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ/ข่าว