กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

          เมื่อวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเดินเพื่อดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอันเนื่องจากเหตุระเบิด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามโดยได้เข้าร่วมงานศพ จ.ส.ต.เผด็จ สิงห์สนั่น ผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลวาปีปทุม และโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ทางกฎหมายเบื้องต้นและการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจกรมฯ ให้กับผู้เสียหายและญาติ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

                ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีจำนวน 4 ราย ได้แก่

                   1.จ่าสิบตำรวจเผด็จ สิงห์สนั่น

                   2.ดาบตำรวจวีระยุทธ กงประโคน

                   3.นายสนธิชัย กิ้มบุราณ

                   4.ด.ช.ธีรกานต์ ปะนาปะทัง

      ผู้บาดเจ็บ จำนวนทั้งสิ้น 52 ราย