Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1289

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ ณ สำนักสงฆ์เกาะกลาง นำพวงหรีดไปร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตาย กรณีนายประจบ เนาวโอภาส อายุ ๔๓ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แกนนำต่อต้านคัดค้านการนำกากอุตสาหกรรมจากโรงงานมาทิ้งในพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคามและตำบลเกาะขนุนและตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกมือปืนบุกยิงเสียชีวิต นั้น

          แจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้กับครอบครัวของผู้ตายตามสิทธิ รวมทั้ง ได้ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานศพในวันดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมได้ส่งแบบคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ให้สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเพื่อดำเนินการแล้วพร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น การขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจกรมฯ การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดตาม ป.วิ. อาญา มาตรา ๔๔/๑ และการร้องขอทนายความตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๔๔/๒ รวมถึงสิทธิด้านอื่นๆ ที่ผู้เสียหายพึงจะได้รับ

 

*************************************

พัฒนาระบบและมาตรการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ/ข่าว