Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1441

 

     

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดอบรมที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลดำเนินงานคลินิกยุติธรรมซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพจัดอบรมที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลดำเนินงานคลินิกยุติธรรม สำหรับการจัดอมรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและแนวทางในการปฏิบัติงานคลินิกยุติธรรมและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการคลินิกยุติธรรมกับที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่ง ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับการพัฒนาโดยเข้าใจในบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนงาน และสามารถบริการให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันของประชาชน คือ ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ไม่รู้ถึงสิทธิ จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงได้มีการตั้งคลินิกยุติธรรมขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยมีเป้าหมายหลักคือเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนและเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยมีที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนในข้อกฎหมายและรับเรื่องคำขอต่างๆในเบื้องต้นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจึงถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหมายที่เกี่ยวข้อง มีใจบริการ และมีการบรูณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน

  

   คำขอบคุณ   
*วันสองวัน                      มาพบกัน                       

เพียงชั่วครู่                    

เราก็รู้ ความเป็นเพื่อน

สมานฉันฑ์

อยู่ไม่นาน ทุกทุกคน ก็รู้กัน
ทั้งสองวัน อบรมเข้ม

ดีเหลือเกิน

*คุ้มครองสิทธิ คุ้มครองคน เป็นต้นเรื่อง
พูดต่อเนื่อง เรื่องช่วยเหลือ มีมากหลาย
มาครั้งนี้ มีหลายท่าน หลายทนาย
มาช่วยคลาย ความคับข้อง ในจิตใจ
*ที่ปรึกษา ของพวกเรา มีหลายกลุ่ม
ช่วยกันรุม ช่วยกันคิด ค้นปัญหา
เมื่อคิดได้ หาแนวทาง พัฒนา
ก็นำพา ส่งให้ กรมต่อไป
*งานกฎหมาย มันเป็นงาน ที่ละเอียด
เป็นงานเฉียด ติดตาราง และห้องขัง
ขอพวกเรา ทุกๆท่าน

ให้ระวัง

เมื่อพลาดพลั้ง จะลำบาก ยากไปนาน
*ที่ปรึกษา ทางกฎหมาย งานช่วยชาติ
ถ้าทำพลาด ขาดโอกาส จะช่วยเหลือ
ถ้าทำถูก ทุกๆอย่าง ก็เหลือเฟือ
ได้ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ ให้ถูกทาง
*ค่าตอบแทน แม้น้อยนิด

เราไม่ว่า

เรื่องราคา ถ้าคิดค่า คงไม่ไหว
แต่พวกเรา ทุกทุกคน ทำด้วยใจ
ถ้าพอไหว จะเพิ่มเติม ขอขอบคุณ
*อยู่สองวัน เข้าอบรม ได้หลายเรื่อง
ฟังต่อเนื่อง เรื่องช่วยเหลือ ผู้เสียหาย
ที่ปรึกษา ทางกฎหมาย

ช่วยผ่อนคลาย

นโยบาย คุ้มครองสิทธิ คุ้มครองคน
*ขอขอบคุณ วิทยากร

ท่านผู้จัด

แม้รวบรัด ได้สาระ ได้ความหวัง
ที่ปรึกษา ทุกทุกคน รวมพลัง
สุขสมหวัง ขอทุกท่าน จงเจริญ

 

 

 *************************************

พัฒนาระบบและมาตรการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ/ข่าว